שימו לב! בעקבות האירועים הביטחוניים, האתר סגור להזמנות. עמכם הסליחה!

כשר
שירות לקוחות 09-7669934
X

תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש באתר

שימו לב! בעקבות האירועים הביטחוניים, האתר סגור להזמנות. הרכישה במתחם בלבד. עמכם הסליחה!

תקנון

1.     להלן מדיניות הפרטיות באתר הבית של חב' בופה י.ז. בע"מ ח.פ 513979963 (להלן: "החברה")  שכתובתו www.buffet.co.il  (להלן: ״האתר״ ו/או ״בופה״) יודגש, כי מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר לבופה על ידי משתמשי האתר ו/ או באשר למידע  שנאסף על ידי בופה במסגרת השימוש באתר.

2.     לפני השימוש באתר ובטרם העברת נתונים אישיים לבופה באמצעות האתר אנא קראו  את נספח מדיניות הפרטיות ואת תקנון תנאי השימוש באתר (להלן: – "התקנון" ו/או "תנאי השימוש")מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא אותו בהתאם.

3.     יצוין, כי התקנון ותנאי השימוש בו כתובים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד אך האתר מיועד לשימוש נשים וגברים כאחד.

4.     כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר בלשון רבים ולהיפך, הכל לפי העניין

הקשר וההיגיון בין הדברים ולהיפך. המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין אחרת ובמפורש.

5.     יצוין, כי השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש בו. יודגש כי, בזמן  השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים לרבות פרטים אישיים, מאשר המשתמש, כי קרא והבין את התנאים והוא מסכים לאמור בהם.

6.     יודגש, כי בופה רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות מסמך זה ו/או את התקנון ו/או את תנאי השימוש ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים.

חיוב במועד האספקה

7.     בופה מבהירה במפורש, כי החיוב עבור הזמנה יתבצע בפועל ע"פ זמינות המוצר/ים ו/או על פי מלאי וזאת בסמוך לאספקת ההזמנה ללקוח.

7.1. בהזמנת המוצרים השקילים, יחויב הלקוח בהתאם למוצר אותו הזמין על פי קופסא/אריזה. מחירי הקופסאות/האריזות משתנים בהתאם לכמות אותה הזמין הלקוח כלומר, מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים ו/או מגלמים את מחיר המוצר, ומחיר הקופסא. יצוין, כי המחיר עשוי להשתנות מעת לעת ויש להתעדכן בהתאם לאתר.

7.2. עם אספקת ההזמנה יקבל הלקוח פירוט מלא של כל המוצרים.

איסוף מידע

8.      בופה עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף   על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:       "מידע אקטיבי" – מידע (כגון: שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל,  טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום  לניוזלטר, רישום לצפייה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים),  פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). לעניין זה נציין כי במהלך הצפייה והשימוש באתר ישנם  תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפייה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום,במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים (אלא אם כן בופה תחליט אחרת במועד כלשהו). מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה  ו/או השימוש באתר ו/או חלקו.

8.1    "מידע פאסיבי" – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון קוקיס ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם בופה אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.

8.2. בופה רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי בופה עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי בופה רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע.

8.3 יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמתך וברצונך ולא חלה עליך כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמך והינך רשאי שלא למלא את השדות המיועדים למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפיה ולשימור בתוכן האתר).

ביטול/ שינוי הזמנה

9. ביטול הזמנה ו/או שינוי בהזמנה באמצעות הטלפון ו/או המייל אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת ויפורסמו באתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה של חברת בופה. שינוי בהזמנה "מהיום להיום" ניתן לבצע תוך שלוש שעות מביצוע ההזמנה, שינוי בהזמנה מראש ניתן לבצע עד יום קודם לתאריך אספקת ההזמנה, בשעות הפעילות.

שליחת עדכונים ומידע פרסומי

10. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה לבופה לקוחות בופה ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש מאשר להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי בופה (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשר המשתמש כי בופה תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע לבופה למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

10.1. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך לבופה באמצעות שליחת דוא"ל office@buffet.co.il ובופה תפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל בופה בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין בופה בודקת את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה לעיל.

העברת מידע לצדדים שלישיים

11. המידע שנמסר לנו על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידינו במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי בופה , על פי שיקול דעתה, ואתר החברה לא יעביר לצדדים שלישים את הפרטים האישיים והמידע שנאסף על אלא במקרים המפורטים ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן: אם החברה תהא מחויבת על–פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור. כאשר תרכוש מוצרים או שירותים באתרים מאת צדדים שלישיים, אז יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה. במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתרי החברה ו/א באיזה מהשירותים המוצעים  בהם, או במצב בו תפעל באתר החברה ו/או בקשר אליו ולפעילותו בניגוד לדין. בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברה. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע

נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.

עיון במידע

12. כל משתמש זכאי לפנות אלינו לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של בופה. בנוסף, זכאי המשתמש לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו שנשמר אצלנו ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין. יצוין כי על אף האמור לעיל החברה רשאית לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

13. באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, בופה אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.

הדין החל וסמכות שיפוט

14. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד.

15. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר מוקנית לבית    המשפט המוסמך ברמלה בלבד.

16.  ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות הגנת הפרטיות, לרבות בקשר עם מידע אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך אצלנו בעקבות שימושך באתר, באמצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות שלנו בשעות הפעילות ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.

טל: 09-7669934 מייל: office@buffet.co.il

 

0
  0
  סל קניות
  סל הקניות שלך ריקחזור לחנות
  × דברו איתנו

  בחרו את היום בו תרצו את ההזמנה
  לשוק שישי, בחרו את תאריך יום שישי המבוקש
  חובה לבחור יום כיוון שהתפריט היומי משתנה

  בחרו את סוג ההזמנה

  הכנס כתובת למשלוח